Info Azotara Proizvodi Mapa Usluge Kontakt
Magyar English
NPK 15:15:15
NPK 8:16:24
NPK 13:13:21
NP 20:20
KANS 27% N + S

NPK  8 : 16 : 24

NEORGANSKO , SLOŽENO ČVRSTO, KOMPLEKSNO  NPK  ĐUBRIVO


Naziv i sadržaj hranljivih materija i rastvorljivost    
  8%  N         Ukupan azot
                          2.9   %N  Nitratni azot
                          5.1 %N   Amonijačni azot

16%  P2O5     Fosforpentoksid rastvorljiv u          
                      neutralnom amonijum-citratu i vodi
                          14.5  %P2O5  vodorastvorljiv  

24% K2O      Kalijum-oksid rastvorljiv u vodi
 

  Fizičke osobine: 

  Boja, miris i izgled :  sive i/ili crveno- sive  
granule, bez mirisa
Granulometrujski sastav:
granule od  1 - 5 mm      min 95%
Vlaga :                       max.  2%
pH     :                        4 - 6
Zapreminska  masa :  0.9 – 1.2 g/cm3


Prepručene količine: 300-600 kg/ha  godišnje, odnosno 3-6 kg na 100 m2 u zavisnosti od biljne vrste i plodnosti zemljišta
Primena:  Na zemljištima sa manjim sadržajem kalijuma i za biljne vrste sa većim zahtevima u kalijuma (krompir, šečerna repa, zasadi voćaka i vinove loze )
Vreme primene: Osnovno i predsetveno đubrenje
Način primene: Preko zemljišta, ravnomernim rasturanjem granula po celoj površini za ratarske i povrtarske useve, a za zasade voćaka i vinove loze lokalno (u trake ii redove ili oko stabala voćaka i vinove loze)  ručno,  poljoprivrednom mehanizacijom ili avionom
Način rukovanja i skladištenja: Skladišti se i čuva u originalnoj , neoštećenoj ambalaži u skladištima koja su zaštićena od izvora toplote , vlage , atmosferilija i direktnog uticaja sunca.
Maksimalna temperatura čuvanja je 32ºC.Vrh stoga vreća mora biti udaljen najmanje 1m od tavanice, krovne  konstrukcije ili  svetlosnog izvora .
Pakovanje: Đubrivo se pakuje i isporučuje u vrećama  od  3kg , 5kg, 10kg , 25kg, 50kg  I  big beg vreće od 500kg  i 1000kg , a u dogovoru sa kupcem i rinfuzno.